Laat een terugbelverzoek achter

Wil je dat we jou bellen om de mogelijkheden te bespreken? Laat dan hieronder je gegevens achter en we nemen contact met je op.
Bedankt voor jouw terugbelverzoek. We nemen zo spoedig mogelijk contact met je op!
Er ging iets mis met het verzenden van dit formulier. Probeer het nog een keer.

Privacy Policy

Het beschermen van de persoonsgegevens die wij verwerken is voor ons van groot belang. Wij verwerken persoonsgegevens van onze klanten, potentiële klanten met wie wij contact hebben gelegd of willen leggen, ontvangers van eventuele nieuwsbrieven en van alle andere personen die contact met ons opnemen. Bij de verwerking van persoonsgegevens in Nederland zijn wij per 25 mei 2018 gebonden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In dit privacyreglement leggen wij uit hoe wij uw privacy beschermen en hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Heeft u vragen over dit privacyreglement? Dan leest u in dit privacyreglement hoe u daarover contact met ons kunt opnemen.

DEFINITIES

BFA: Entreo BFA B.V., gevestigd aan de bedafseweg 22 Uden (KvK 81380836), handelend onder de naam Entreo BFA;
Deelnemer(s): de werknemer van een werkgever welke met BFA een fitnessabonnement heeft gesloten;

Wederpartij: degene waarmee BFA een overeenkomst sluit, waaronder dus onder andere een werkgever en/of een Deelnemer;
Partijen: BFA en Wederpartij tezamen;
Overeenkomst: iedere wilsovereenstemming welke tussen Partijen overeen is gekomen; Product: hetgeen door Deelnemer wordt aangeschaft middels Entreo en eventueel in Entreo opgespaarde punten;

Derde(n): personen die niet bij de door Partijen Overeenkomst betrokken zijn; Betrokkene(n): degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft; Persoonsgegevens: zoals bedoeld in artikel 4 lid 1 AVG;
Schriftelijk: per e-mail, per whatsapp, per post of via een fysiek document.

ALGEMENE BEPALINGEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en alle (rechts)handelingen van BFA en op elke tot stand gekomen Overeenkomst tussen BFA en Deelnemer.
Indien de Overeenkomst elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de Overeenkomst wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Deelnemer ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Deelnemer op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Deelnemer langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Tenzij uitdrukkelijk anders en Schriftelijk overeengekomen is de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uitgesloten.
Afwijkingen of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk Schriftelijk zijn overeengekomen.

Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling van deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft de inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk Overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan. BFA is gerechtigd om bij de uitvoering van de Overeenkomst Derden in te schakelen.

HET AANBOD

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Deelnemer mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten omtrent bijvoorbeeld weergegeven bedragen binden BFA niet.

DE OVEREENKOMST

De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Deelnemer van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
Indien een bepaling van de algemene voorwaarden of een Overeenkomst nietig blijkt te zijn of vernietigd wordt, tast dit niet de geldigheid van de gehele algemene voorwaarden of Overeenkomst aan. Partijen treden in overleg teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

BFA behoudt zich het recht voor om, geen uitvoering te geven aan een gesloten Overeenkomst, bijvoorbeeld indien zij gerede twijfel of informatie heeft dat Deelnemer niet aan zijn (financiële) verplichtingen zal (kunnen) voldoen. Indien BFA weigert zal zij Deelnemer binnen een redelijke termijn na het sluiten van de Overeenkomst Schriftelijk van de weigering op de hoogte stellen.

DIENSTVERLENING

BFA is een intermediair die de uitvoering van fitness regelingen voor werkgevers verzorgt, door administratieve en procedurele ondersteuning te bieden bij het verlenen van sport, fitness en trainingsfaciliteiten bij aangesloten fitnesscentra ten behoeve van de medewerkers van voornoemde werkgevers (hierna: ‘Deelnemers’).

De dienstverlening van BFA bestaat uit het centraal verwerken van abonnement aanvragen, het ter beschikking stellen van de app ‘Entreo’, het administratief en financieel afhandelen van Overeenkomsten gesloten met Deelnemers en uitgevoerd door aangesloten fitnesscentra, het beheren van de abonnementenadministratie en het administratief en financieel afhandelen van abonnementsverlengingen, -wijzigingen en - opzeggingen.

ABONNEMENTEN EN LOOPTIJD

De feitelijke levering van fitness, zijnde conditie- en/of krachttraining onder deskundig toezicht, vindt plaats door verschillende met BFA samenwerkende fitnesscentra.
Bij deelname sluit de betreffende Deelnemer een Overeenkomst voor een periode van een half jaar of één jaar (de contractperiode). Het is eveneens ook mogelijk de app Entreo te gebruiken zonder een daaraan gekoppeld fitnessabonnement.

Bij deelname verkrijgt de Deelnemer toegang tot de fitnessfaciliteiten van de sportlocatie onder deskundig toezicht en conformeert zich aan de geldende gedrags- en huisregels van de sportlocatie, waarbij de sportlocatie zich jegens de Deelnemer verplicht tot het leveren van kwalitatief goede fitness gedurende de looptijd van het abonnement.
Tot wijziging of wederopzegging van de Overeenkomst wordt een abonnement na de eerste contractperiode automatisch verlengd voor onbepaalde tijd met een opzegtermijn van één kalendermaand.

ENTREO

BFA is nimmer aansprakelijk voor de wijze waarop Deelnemer gebruik maakt van de app Entreo. De door Deelnemers gespaarde punten in Entreo vertegenwoordigen een waarde waarmee verschillende Producten verzilverd kunnen worden. BFA behoudt zich het recht voor om de waarde van deze punten eenmaal per jaar aan te herzien.

Bij het verzilveren van Producten door Deelnemers in Entreo is BFA niet gebonden aan lopende acties of aanbiedingen van de bij Entreo aangesloten Derden.

LEVERING PRODUCTEN

Als plaats van levering van het Product geldt het adres dat de Deelnemer aan BFA kenbaar heeft gemaakt.

Indien levering van een besteld Product onmogelijk blijkt te zijn, zal BFA zich inspannen om een vervangend Product beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van BFA.

Het risico van beschadiging en/of vermissing van Producten berust bij BFA tot het moment van bezorging bij de Deelnemer of een vooraf aangewezen en aan BFA bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan Deelnemer geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft Deelnemer geen recht op schadevergoeding.

HERROEPINGSRECHT

De Deelnemer die handelt als consument kan een Overeenkomst op afstand of een Overeenkomst gesloten buiten de verkoopruimte zonder opgave van redenen ontbinden tot een termijn van 14 (veertien) dagen is verstreken, na:

Indien een Deelnemers die handelt als consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht moet Deelnemer zorg dragen voor retourneren van het Product.
Het herroepingsrecht is altijd uitgesloten indien Wederpartij geen Consument is.

VERLENGING HERROEPINGSRECHT

Indien BFA de Deelnemer de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.

Indien BFA de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan Deelnemer heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 30 dagen na de dag waarop de Deelnemer die informatie heeft ontvangen.

UITOEFENING HERROEPINGSRECHT

Deelnemer zendt het Product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door BFA verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij Deelnemer.

Deelnemer draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het Product.

ABONNEMENTSPRIJZEN

Voor de actuele abonnementsvormen en -prijzen per sportlocatie wordt verwezen naar de prijzen zoals vermeld op www.bedrijfsfitnessabonnement.nl. Dit overzicht kan een Deelnemer te allen tijde raadplegen door in te loggen op mijn.bedrijfsfitnessabonnement.nl. (Prijs)wijzigingen in en/of aanvullingen op dit overzicht zijn voorbehouden. Acties van een sportlocatie of eventueel opgebouwde particuliere kortingen zijn hierop niet van toepassing. Ieder jaar zal er op 1 januari een prijsverhoging worden doorgevoerd voor zowel de reeds lopende abonnementen als de nieuw af te sluiten abonnementen.

 1. Bij een Overeenkomst tot het verrichten van diensten: de dag waarop de Overeenkomst wordt gesloten. Dit herroepingsrecht vervalt wanneer de uitvoering van de dienst, met instemming van de consument, is begonnen voor het einde van deze bedenktijd;
 2. Bij consumentenkoop: de dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de zaak heeft ontvangen.

Kortingen en geoffreerde bedragen gelden niet automatisch voor toekomstige abonnementen.

BETALING

Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de Wederpartij verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 30 (dertig) dagen na factuurdatum.
Wederpartij heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan BFA te melden.

Indien Wederpartij niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, wordt deze door BFA gewezen op de te late betaling en wordt de Wederpartij een termijn van 7 (zeven) dagen gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen. Na het uitblijven van betaling binnen deze zeven-dagen-termijn, is de Wederpartij in verzuim en dus ook over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Bovendien is BFA gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.

In geval van (redelijk zicht op) faillissement, liquidatie of surseance van betaling of een schuldsanering in het kader van de WSNP zijn de vorderingen van BFA op Wederpartij en de verplichtingen van Wederpartij jegens BFA direct opeisbaar.
Door Wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, ook indien Wederpartij aangeeft dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

REGISTRATIE

Een Deelnemer dient in zijn abonnementsaanvraag aan te geven of hij voorafgaand al een lopende Overeenkomst heeft gesloten met de betreffende sportlocatie.
Een Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het beëindigen van een reeds lopende Overeenkomst. Om overlap van Overeenkomsten te voorkomen dient een Deelnemer in zijn abonnementsaanvraag voor de fitnessregeling aan te geven per welke datum zijn lopende Overeenkomst kan worden opgevolgd door de BFA Overeenkomst.

Een Deelnemer zonder lopende Overeenkomst wordt bij een sportlocatie als nieuw lid aangemeld en is daarom verplicht registratiekosten te voldoen. De hoogte van de registratiekosten betreft het bedrag dat door de sportlocatie is opgegeven aan BFA. Dit is zichtbaar bij inschrijving van de Deelnemer.

Een Deelnemer met een reeds lopende Overeenkomst met de sportlocatie wordt bij een sportlocatie als bestaand lid aangemeld, waarbij het betalen van registratiekosten niet verplicht is.
Bij aanvang van registratie is Deelnemer verplicht eventuele fysieke of geestelijke beperkingen in de ruimste zin des woords te melden aan BFA en de sportlocatie. Indien de werkgever van Deelnemer tevens over deze informatie beschikt volstaat ook een inlichting vanuit de werkgever van Deelnemer. Het uitblijven van deze inlichtingenplicht heeft tot gevolg dat BFA niet aansprakelijk is voor gevolgen die inherent zijn aan de inlichtingenplicht.

WIJZIGEN OF OPZEGGEN ABONNEMENT

Een aanvraag tot wijziging van abonnementsvorm dient een Deelnemer via het portaal van de Deelnemer in te dienen bij BFA. Een aanvraag tot opzegging dient een Deelnemer via zijn of haar portaal in te dienen. Eventuele opschortingsverzoeken in het kader van ziekte (zie artikel 11 van deze algemene voorwaarden) kunnen alleen door de werkgever ingediend worden. Wijzigingen en opzeggingen van een abonnement zijn alleen mogelijk indien de contractperiode is verstreken en het abonnement daarmee is overgegaan in een Overeenkomst voor onbepaalde tijd.

Wijzigingen en opzeggingen van het abonnement dienen tenminste één kalendermaand van tevoren te worden doorgegeven.

EINDE DIENSTVERBAND

Na beëindiging van het dienstverband van Deelnemer met een aangesloten werkgever kan verlenging van een fitnessabonnement niet meer plaatsvinden. Een Deelnemer dient een beëindiging van zijn dienstverband per ommegaande door te geven aan BFA via het portaal van de Deelnemer op mijn.bedrijfsfitnessabonnement.nl.

OPSCHORTING OF VOORTIJDIGE BEËINDIGING

In geval van zwangerschap, ziekte of letsel waardoor een Deelnemer langdurig (minimaal 1 maand, maximaal 6 maanden) niet meer in staat is om gebruik te maken van het fitnessabonnement, kan een abonnement tijdelijk worden opgeschort. Een opschorting dient in deze gevallen uitsluitend door een werkgever aangevraagd te worden via het portaal van de werkgever (opschorting met terugwerkende kracht is altijd uitgesloten).

Mocht ondanks de tijdelijke opschorting voortzetting van het fitnessabonnement op medische gronden niet mogelijk zijn, dan kan een werkgever bij BFA een verzoek indienen tot voortijdige beëindiging van het fitnessabonnement binnen een contractperiode.
Wanneer een Deelnemer wegens verhuizing het abonnement wenst te beëindigen gelden de voorwaarden genoemd onder artikel 8 van deze voorwaarden.

AANSPRAKELIJKHEID

Een Deelnemer conformeert zich aan de geldende gedrags- en huisregels van de gekozen sportlocatie, welke op te vragen zijn bij het betreffende sportlocatie.
De Deelnemer is zich ervan bewust dat het beoefenen van sport, fitness en trainingen risico’s met zich mee kan brengen. Bij gebruik van de door de sportlocatie aangeboden faciliteiten, bepaalt de Deelnemer zelf zijn fysieke mogelijkheden. Het gebruik van voornoemde faciliteiten komt voor risico van de betreffende Deelnemer.
Nu sprake is van een duurovereenkomst van zes tot 12 maanden tussen BFA en Deelnemer, wordt het voor die Overeenkomst bedongen honorarium gesteld op het totaal van vergoedingen (exclusief btw) van de afgelopen zes maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis.
BFA, de werkgever alsmede de sportlocatie zijn nimmer aansprakelijk voor materiële of immateriële schade wegens een ongeval of letsel opgelopen in of nabij de sportlocatie.
Niet beperkt is de aansprakelijkheid van BFA voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van BFA.
BFA is niet aansprakelijk voor aanspraken van Deelnemer door gemaakte fouten bij het beoefenen van sport, fitness en trainingen, in het bijzonder die ten gevolge waarvan letselschade is ontstaan. Hier heeft BFA immers geen invloed op.
Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Deelnemer de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan Schriftelijk bij BFA meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen BFA vervalt door het enkele verloop van 12 (twaalf) maanden na het ontstaan van de vordering.
BFA is niet aansprakelijk voor schade toegebracht door hulppersonen als bedoeld in art. 6:76 BW.
BFA is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat BFA is uitgegaan van door Deelnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

OVERMACHT

In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van BFA in de nakoming van enige verplichting jegens Deelnemer niet aan BFA kan worden toegerekend in geval van een van de wil van BFA onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens Deelnemer geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van BFA kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden mede gerekend wanprestaties van werkgevers of andere Derden en storingen bij Entreo of gekoppelde wearables.

Indien zich een situatie als bedoeld in lid 1 van dit artikel voordoet als gevolg waarvan BFA niet aan zijn verplichtingen jegens de Deelnemer kan voldoen, dan worden, die verplichtingen opgeschort zolang BFA niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 30 (dertig) kalenderdagen heeft geduurd, hebben beide Partijen het recht de Overeenkomst Schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden. BFA is in dat geval niet gehouden tot vergoeding van enige schade, ook niet als BFA als gevolg van de overmachtstoestand enig voordeel geniet.

KLACHTEN

Deelnemer kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, indien hij niet binnen 2 (twee) maanden nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken bij BFA terzake heeft geprotesteerd. Indien er sprake is van een zichtbaar gebrek bij (op)levering geldt een termijn van 48 (achtenveertig) uur.

De Deelnemer dient BFA in ieder geval 4 (vier) weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen.
Indien een klacht niet binnen de in de voorgaande leden vermelde termijnen aan BFA is gemeld, wordt de geleverde dienst geacht aan de Overeenkomst te beantwoorden en conform de Overeenkomst te functioneren.

PERSOONSGEGEVENS

BFA wordt aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke ten opzichte van Deelnemer door het gebruik van Deelnemer van Entreo, en het hierbij delen van Persoonsgegevens. Hierbij wordt geen onevenredige inbreuk gemaakt op de privacy van Deelnemer.
Het verwerken van deze Persoonsgegevens door BFA is noodzakelijk voor de uitvoering van de Overeenkomst gesloten met Deelnemer.

Deelnemer is altijd gerechtigd de Persoonsgegevens op te vragen en in te zien. Daarbij is het voor Deelnemer mogelijk de Persoonsgegevens aan te passen, te verwijderen of te wijzigen indien Deelnemer van mening is dat de Persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn verwerkt. Aan een opvraag- / inzageverzoek zal BFA zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 4 weken medewerking verlenen.

GEBRUIK

Het verwerken van deze Persoonsgegevens door BFA is noodzakelijk voor de uitvoering van de Overeenkomst gesloten met Deelnemer.
Persoonsgegevens van Deelnemer worden enkel met Derden gedeeld indien dat noodzakelijk is op grond van de wet of ter uitvoering van de Overeenkomst.

Persoonsgegevens van Deelnemer worden nimmer met Derden gedeeld voor louter commerciële doeleinden.

BEWARING EN DUUR

BFA draagt zorg voor een zorgvuldige bewaring en bescherming van de Persoonsgegevens van Deelnemer.

De Persoonsgegevens van Deelnemer worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de gesloten Overeenkomst. Bij beëindiging van de Overeenkomst zal BFA deze gegevens binnen een redelijke termijn verwijderen uit zijn bewaarsysteem.

KLACHT PERSOONSGEGEVENS

Indien Deelnemer een klacht heeft over de verwerking van de Persoonsgegevens door BFA zullen Partijen eerst in overleg treden deze klacht door middel van overleg op te lossen. Wanneer Partijen tezamen niet tot een oplossing komen, kan Deelnemer de klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

TOEPASSELIJK RECHT EN FORUM

Op Overeenkomsten tussen BFA en Deelnemer waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Geschillen tussen Partijen zullen zoveel mogelijk door middel van goed overleg tot een oplossing worden gebracht. Alle geschillen tussen Deelnemer en BFA zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin BFA gevestigd is.

SURVIVAL

De bepalingen uit de algemene voorwaarden en de Overeenkomst die de strekking hebben om na beëindiging van de Overeenkomst hun gelding te behouden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot artikel 18 (Aansprakelijkheid), artikel 25 (Toepasselijk recht en forum) en deze bepaling (Survival), blijven na het eindigen van de Overeenkomst onverminderd van kracht.

WIJZIGING OF AANVULLING

BFA is gerechtigd om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. In dat geval zal BFA Deelnemer tijdig op de hoogte stellen van de wijzigingen of aanvullingen.
Tussen deze kennisgeving en de inwerkingtreding van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden zullen minimaal 30 (dertig) dagen zitten.

Wie verwerkt uw persoonsgegevens?

Dit privacyreglement gaat over het verwerken van persoonsgegevens door Entreo App B.V. als verwerkingsverantwoordelijke. Onze onderneming is gevestigd in Uden aan de bedafseweg 22. Telefonisch kunt u ons tijdens kantooruren bereiken op 0485 47 03 58 of per e-mail via info@entreo.nl

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets zeggen over u of gegevens die met u in verband kunnen worden gebracht. Alles wat met uw persoonsgegevens kan worden gedaan, bijvoorbeeld het verzamelen, opslaan, gebruiken, doorgeven of verwijderen van uw gegevens, noemt men het ‘verwerken’ van persoonsgegevens. Wij verwerken persoonsgegevens die u zelf aan ons heeft verstrekt door bijvoorbeeld het aanmaken van een account op onze website. Dit zijn contactgegevens en andere persoonsgegevens. Bijvoorbeeld uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, bedrijfsnaam, geboortedatum en overige informatie die noodzakelijk is met het oog op onze dienstverlening. Dit kunnen ook persoonsgegevens zijn die wij uit andere bronnen verkrijgen, zoals persoonsgegevens uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, het Kadaster en persoonsgegevens die beschikbaar zijn op openbare (zakelijke) websites. Ook van wederpartijen kunnen wij persoonsgegevens van u ontvangen.

Wij verwerken bovenstaande gegevens voor één of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van welke diensten of functionaliteiten je gebruikt):

 • Het laten functioneren van de Entreo app;
 • Het tonen van jouw sportactiviteiten aan personen binnen een groep waarin jij jezelf hebt toegevoegd;
 • Het tonen van jouw prestaties bij een challenge;
 • Om jouw bestelling van folders en/of brochures, producten of diensten te verwerken en je te informeren over het verloop ervan;
 • Om jouw inschrijving voor onze diensten te verwerken;
 • Om jouw sollicitatie te verwerken;
 • Om te weten te komen welke onderwerpen spelen en zo te bepalen welke producten of diensten wij zouden moeten aanbieden of deze meer kunnen afstemmen op de behoeften van onze relaties;
 • Om je via e-mail of telefoon te kunnen informeren over campagnes en resultaten;
 • Om je gepersonaliseerde nieuwsbrieven te versturen op basis van jouw interesses;
 • Om bij te houden wie we op welke wijze mogen benaderen per type campagne;
 • Om je gepersonaliseerde advertenties en content aan te bieden;
 • Om jouw deelname aan prijsvragen en andere acties te verwerken, zodat we je kunnen bereiken wanneer je iets gewonnen hebt;
 • Om jouw vragen te beantwoorden of jouw klachten te behandelen via social media, e-mail, per post of telefonisch;
 • Om onze website te verbeteren, webstatistieken bij te houden en het delen via social media te faciliteren;
 • Om onze financiële administratie te beheren, zodat we kunnen voldoen aan financiële en fiscale (wettelijke) verplichtingen;
 • Om onze overeenkomst waarin u ons opdracht hebt gegeven uit te voeren.

Welke soorten cookies gebruiken wij?

Entreo App B.V. maakt alleen gebruik van functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De functionele cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van onze website en uw eigen gebruiksgemak. De cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen.

Daarnaast wordt gebruik gemaakt van analytische cookies van Google Analytics. Hiermee analyseren we het gedrag dat bezoekers van de website www.entreo.nl vertonen. Dit geeft ons de mogelijkheid om de website te analyseren. Alle informatie die wij via Google Analytics verzamelen, wordt geanonimiseerd en is dus niet te herleiden naar u. Voor meer informatie over wat Google precies met de verzamelde gegevens doet, verwijzen we naar de privacyverklaringen van Google. Deze verklaring kan namelijk regelmatig wijzigen.

We werken samen met Microsoft Clarity en Microsoft Advertising om vast te leggen hoe u onze website gebruikt door middel van gedragsstatistieken, heatmaps en het opnieuw afspelen van sessies om onze producten/diensten te verbeteren en op de markt te brengen. Gebruiksgegevens van de website worden vastgelegd met behulp van cookies van eerste en derde partijen en andere trackingtechnologieën om de populariteit van producten/services en online activiteiten te bepalen. Daarnaast gebruiken we deze informatie voor website-optimalisatie, fraude-/beveiligingsdoeleinden en reclame. Ga voor meer informatie over hoe Microsoft uw gegevens verzamelt en gebruikt naar de Privacyverklaring van Microsoft ."

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Hoe gaan wij met uw persoonsgegevens om?

Wij hebben maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen en om misbruik te voorkomen. Wij zorgen er bijvoorbeeld voor dat het systeem waarin wij uw persoonsgegevens opslaan beveiligd is. Entreo's gebruik en overdracht van informatie die wordt ontvangen via Google API's, voldoet aan het 'Google API Services User Data Policy' en de 'Limited Use requirements'.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wie zien er zeer nauwkeurig op toe dat al uw gegevens zorgvuldig bewaard en beschermd worden. Wij hanteren een bewaarbeleid waarin is vastgelegd hoe lang wij persoonsgegevens bewaren. Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt. Wij houden ons aan de wettelijke bewaartermijnen. Dossiers van klanten met daarin persoonsgegevens bewaren wij tot maximaal 10 jaar nadat de opdracht is geëindigd, tenzij er redenen zijn om dit dossier langer te bewaren.

Delen wij uw persoonsgegevens met derden?

Ter uitvoering van de met u gesloten overeenkomst is het noodzakelijk uw persoonsgegevens te delen met de voor u specifiek aangesloten sportlocatie. Voor zover niet reeds aanwezig bij de betreffende sportlocatie gezien tussen u en sportlocatie reeds ook een overeenkomst is gesloten. Tevens zal uw naam (en achternaam) worden gebruikt op het platform van de app Entreo, voor een sportieve gebruikerservaring. Middels het accepteren van deze privacyverklaring geeft u Entreo App B.V. de toestemming uw persoonsgegevens op dergelijke wijze te gebruiken. Voor nadere bepalingen over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens verwijzen wij naar onze algemene voorwaarden.

In principe delen wij uw persoonsgegevens verder niet met derden zonder uw toestemming. Soms kan het echter nodig zijn om uw persoonsgegevens wel met derden te delen. Het kan bijvoorbeeld noodzakelijk zijn uw persoonsgegevens met gerechtelijke instanties of met een wederpartij te delen. Daarnaast kan het noodzakelijk zijn uw persoonsgegevens te delen om een overeenkomst of notariële akte te sluiten. Gegevens kunnen ook worden gedeeld met door ons ingeschakelde opdrachtnemers, zoals een deurwaarder. Verder kunnen er wettelijke verplichtingen zijn op grond waarvan wij uw persoonsgegevens aan derden moet doorgeven. Indien een rechterlijke uitspraak ons verplicht tot het

verstrekken van persoonsgegevens aan derden, zullen wij daaraan moeten voldoen. Uw persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld voor commerciële doeleinden.

Uw persoonsgegevens bekijken, aanpassen of verwijderen?

Wilt u weten welke persoonsgegevens wij over u hebben vastgelegd? U kunt bij Entreo App B.V. een overzicht opvragen van de persoonsgegevens die over u zijn of worden verwerkt. Vindt u dat uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn verwerkt of vindt u het niet nodig dat bepaalde persoonsgegevens zijn verwerkt, dan kunt u een verzoek tot wijziging, aanvulling of verwijdering indienen bij Entreo App B.V. Voorts heeft u het recht om bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens te maken en heeft u het recht op gegevensoverdracht. Daarnaast heeft u het recht om een verleende toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens in te trekken. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het ontvangen van onze nieuwsbrief.

Indien u ons een dergelijk verzoek stuurt, zullen wij u zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen 4 weken na ontvangst van uw verzoek informatie verstrekken over de acties die wij hebben ondernomen.

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door Entreo App B.V. u een e-mail sturen naar info@entreo.nl of uw schriftelijke verzoeken richten aan:

Entreo App B.V.
Inzageverzoek persoonsgegevens
Bedafseweg 22
5406 TM Uden

Klachten toezichthouder

De Autoriteit Persoonsgegevens controleert of ondernemingen de Algemene verordening gegevensbescherming naleven. Indien u meent dat wij ons niet aan de geldende privacywetgeving houden, kunt u contact met ons opnemen. Wij helpen u graag met het vinden van een oplossing. Indien dat niet lukt, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Over dit privacyreglement

De regelgeving op het gebied van privacyrecht verandert regelmatig. Ons privacy beleid is nooit helemaal klaar. Wij houden ons beleid up-to-date. Entreo App B.V. kan dit privacyreglement daarom van tijd tot tijd wijzigen. Als deze wijzigingen ook voor u van belang zijn, dan attenderen wij u daarop of maken wij de wijzigingen op een opvallende manier aan u kenbaar. De meest actuele versie van ons privacyreglement kunt u steeds terugvinden op mijn website. Dit privacy reglement is laatstelijk gewijzigd op 7 juni 2021.